Anunț licitație publică pentru închiriere unui spațiu cu destinația spațiu de birouri în suprafață de 13,50 mp, situat la etajul 1 al Căminului cultural din comuna Adunații – Copăceni, sat Dărăști Vlasca, județul Giurgiu, DIN DATA DE 04.11.2021

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ADUNAȚII COPĂCENI cu sediul administrativ în Adunații Copăceni, cod postal 0870005, Șos. Giurgiului, Nr.120, Județ Giurgiu, cod fiscal 5246171, telefon/fax: 0246 282 176, e-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com.
  2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: Se scoate la licitație publică spațiu situat la etajul 1 al Căminului cultural din comuna Adunații – Copăceni, sat Dărăști Vlasca, județul Giurgiu, în suprafață de 13,50 mp cu destinația de spațiu de birouri.

 

Închirierea se face conform art. 333, 334 și art. 335 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.71/24.08.2021.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: – la cerere, de la sediul instituției, sau electronic prin e-mail, după prezentarea dovezii plății caietului de sarcini.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului din cadrul Primariei Adunații Copăceni, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Adunații Copăceni, Șos.Giurgiului, Nr.120, Județ Giurgiu

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 50 lei pentru punerea la dispoziția persoanelor interesate a documentației de atribuire, pe suport de hârtie, respective 50 lei pe suport electronic, ce se achită cu numerar la caserie sau prin ordin de plată în contul de trezorerie RO66TREZ3235006XXX000281 al comunei Adunații – Copăceni

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 07.12.2021, ora 14.00.

 

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 13.12.2021, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Adunații – Copăceni, comuna Adunații Copăceni, Șos.Giurgiului, Nr.120, Județ Giurgiu, parter, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 14.12.2021, ora 11.00, Primăria Comunei Adunații – Copăceni, Șos.Giurgiului, Nr.120, Județ Giurgiu, etaj 1, sala de Consiliu.
  2. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 13, judeţul Giurgiu, telefon/ fax: 024.6212.725, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-gr-contencios@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 04.11.2021

 

Primăria Comunei Adunații Copăceni, judetul Giurgiu

Primar,

RUSU DANIEL – CEZAR

Lasă un răspuns