Primăria Adunații-Copăceni

Urbanism

Principalele atribuții ale departamentului de urbanism sunt:

Coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism pe teritoriul comunei, stabilirea orientărilor generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate.


PRINCIPALELE ATRIBUŢII

 1. Face propuneri pentru amplasări de monumente, lucrări de artă pe teritoriului comunei;
 2. Face propuneri pentru crearea de noi spaţii verzi, parcuri, clădiri;
 3. Urmăreşte programele de întreţinere şi reparaţii a drumurilor naţionale, comunale, a reţelei stradale locale, amplasarea obiectivelor industriale şi social-economice în zonă, conform PUG aprobat;
 4. Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a aspectului comunei, satelor aparţinătoare, din punct de vedere urbanistic, modul cum se derulează realizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru promovarea lucrărilor de investiţii şi execuţia propriu-zisă a acestora;
 5. Participă la elaborarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie/demolare;
 6. Îndeplineşte atribuţiile arhitectului – şef (face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanţă deosebită, pentru emiterea dispoziţiilor primarului în probleme specifice activităţii; semnează certificate de urbanism, autorizaţii de construire , autorizaţii de demolare; aprobă planurile semestriale de control şi disciplină în construcţii; urmăreşte respectarea disciplinei în construcţii conform planurilor semestriale aprobate; aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară ; susţine proiectele de hotărâri în faţa comisiilor de specialitate şi răspunde la interpelări, participă la şedinţele Consiliului local la solicitarea Primarului, unde prezintă materialele legate de domeniul de activitate);
 7. Îndeplineşte atribuţii ale comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din comună:
  – verifică documentaţiile ce se supun analizării în plenul comisiei în conformitate cu conţinutul cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, pe categoriile prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
  – stabileşte taxa prevăzută pentru emiterea avizului comisiei;
  – redactează ordinea de zi a şedinţei ;
  – organizează şedinţele de lucru ale comisiei ;
  – asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor comisiei şi urmăreşte semnarea acestora de către toţi membrii;
  – redactează avizele emise de comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism şi asigură înaintarea acestora Consiliului local în vederea deliberării şi aprobării lor;
 8. Întocmeşte, împreună cu Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat şi Serviciul buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale referate şi documentaţii pe care le transmite compartimentului juridic în vederea acţionării în instanţă a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii de construire;
 9. Răspunde pentru opinia exprimată în consens cu PUG, PUZ şi cu legislaţia în vigoare în dezbaterile comisiei mixte privind semnarea documentaţiilor de vecinătate şi ale comisiei de Fond Funciar şi de retrocedare conform Legii 10/2001;
 10. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
 11. Răspunde de gestiunea materialelor achiziţionate pentru executarea lucrărilor; asigură gestiunea fizică a stocului de materiale;
 12. Respectă legislaţia specifică.